ikea shatin cafe

31/5/2019 · 見到Ikea出返豆腐花味雪糕, 即刻約埋朋友去試。 但食雪糕之前都要食晚餐先, 我哋三個都好耐冇食Ikea餐廳, 就一齊去重溫一下久違嘅味道啦